Casa 400
Nederlands English
a | A
Home Over Casa Faciliteiten Huur Reglement Locatie Contact FAQ Klusprikbord
Start » Ik ben een bewoner » Huur Reglement » Huur Overeenkomst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In aanmerking nemende:

- dat de Verhuurder als doel heeft aan Studenten tijdelijke huisvesting te verlenen in het gebouw van Casa Academica Amsterdam BV gelegen aan de Stephensonstraat 36/Eerste Ringdijkstraat 4 te Amsterdam (“Casa 400”);
- dat de Verhuurder mede in haar exploitatie voorziet uit het resultaat dat zij behaalt met de volledige exploitatie van Casa 400 als hotel. Alle studentenkamers moeten daartoe gedurende de maanden juni, juli, augustus en september zijn ontruimd ten einde de Verhuurder in de gelegenheid te stellen alle ruimten in Casa 400 volledig als hotel te exploiteren;
- dat de verhuur aan Studenten mitsdien uitsluitend kan plaatsvinden in de periode van 1 oktober tot en met 31 mei van aansluitende kalenderjaren, te weten de periode waarin binnen Casa 400 geen volledige hotelexploitatie plaatsvindt;
- dat Huurder en Verhuurder de bedoeling hebben dat deze Huurovereenkomst een korte duur heeft, vanaf de hierboven genoemde Aanvangsdatum tot maximaal de eerstvolgende 31 mei omdat de Verhuurder die ruimte dan nodig heeft voor haar hotelexploitatie. Huurder is zich terdege bewust van het feit dat (i) het Gehuurde uiterlijk op de eerstvolgende 31 mei voor 10.00 uur ’s morgens zal moeten zijn ontruimd en (ii) aan hem/haar geen ‘huurbescherming’ toekomt.
Verklaren te zijn overeengekomen als volgt

 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt

A:  Huur:

Huurder en Verhuurder bevestigen hierbij deze Huurovereenkomst te sluiten betreffende het Gehuurde, ingaande per de Aanvangsdatum en met een duur van maximaal vijf maanden, en zal op verzoek van Huurder en ter discretie van Verhuurder, eventueel maximaal drie keer een maand te verlengen, maar in elk geval niet langer dan tot uiterlijk de eerstkomende 31 mei. Deze Huurovereenkomst is uitdrukkelijk aangegaan voor een korte duur als bedoeld in art. 7:232 lid 2 B.W. en eindigt als bepaald in artikel 15.

 

B:  Huurprijs

De Huurprijs voor de Kamer bedraagt EUR 270,00 per maand, de Servicekosten bedragen EUR 160,08 per maand . Aldus is Huurder verplicht in totaal [EUR 435,00 inclusief 6% BTW] per maand per automatische incasso aan de Verhuurder te betalen (zie verder de huurspecificatie).

 

C:  Huurbepalingen

Deze Huurovereenkomst is overigens aangegaan onder de hierna genoemde voorwaarden en condities. De met een hoofdletter geschreven woorden en uitdrukkingen hebben de betekenis als weergegeven in de Definities-paragraaf.

 

HUURBEPALINGEN: DEFINITIES

In deze Huurovereenkomst wordt verstaan onder:

 

a. Aanvangsdatum:

de in de aanhef genoemde Aanvangsdatum van de Huurovereenkomst;

 

b. Bewonerscommissie:

de conform artikel 16 gekozen Bewonerscommissie;

 

c. Casa 400:

de gebouwde onroerende zaak aan de Stephensonstraat 36/Eerste Ringdijkstraat 4 te Amsterdam die door de Verhuurder gedurende 12 maanden gedeeltelijk en gedurende 4 maanden volledig als hotel wordt geëxploiteerd en die gedurende 8 maanden ten behoeve van studentenhuisvesting wordt geëxploiteerd;

 

d. Gehuurde:

de in de Huurovereenkomst genoemde ruimte, te weten de Kamer met het in de aanhef genoemde nummer en de daarbij behorende voorzieningen;

 

e. Hotelgasten:

bezoekers en gebruikers van het Hotelgedeelte van Casa 400, waaronder gebruikers van de restaurant-, conferentie- en parkeerfaciliteiten;

 

f. Hotelgedeelte:

dat gedeelte van Casa 400 dat uitsluitend voor Hotelexploitatie wordt gebruikt;

 

g. Huurovereenkomst:

het geheel van rechten en verplichtingen tussen de Huurder en de Verhuurder bij of terzake van de huur en verhuur van het in Casa 400 gelegen Gehuurde, zoals vastgelegd in deze Huurovereenkomst inclusief de considerans;

 

h. Huurprijs:

de prijs die is verschuldigd voor het eenpersoons gebruik van de Kamer, als genoemd in artikel B;

 

i. Kamer:

een door Verhuurder aan Huurder verhuurde gestoffeerde, gemeubileerde Kamer met douche met het in de aanhef genoemde Kamernummer;

 

j. Studenten:

Studenten die studeren aan één der in de regio Amsterdam gevestigde universiteiten of aan één der in de regio Amsterdam gevestigde door het Ministerie van Onderwijs als zodanig erkende HBO en MBO-instellingen;

 

k. Servicekosten:

de in artikel 4 lid 2 genoemde vaste eigen bijdrage in de verbruikskosten, waarin zijn begrepen kosten wegens het gebruik van gas, elektriciteit, water, verwarming, verlichting, algemene voorzieningen, administratie en meubilering en stoffering van de Kamer;

 

l. Verhuurder:

Casa Academica Amsterdam BV.

 

Artikel 1  Kwaliteitseisen voor Huurders

Voor het huren en wonen in Casa 400 komen in aanmerking slechts Studenten, die:
a. in het bezit zijn van een geldige collegekaart voorzien van jaartal 2014-2015 voor één der in de regio Amsterdam gevestigde universiteiten resp. inschrijvingsbewijs aan één der in de regio Amsterdam gevestigde door het Ministerie van Onderwijs als zodanig erkende HBO- of MBO-instellingen; en
b. zich daadwerkelijk op een universitair examen voorbereiden resp. op een overgangsexamen aan een HBO- of MBO-instelling; en
c. naar inkomen tot de eigenlijke studentengemeenschap zijn te rekenen; en
d. de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt.
Huurder verklaart aan deze kwaliteitseisen te voldoen en op eerste verzoek van de Verhuurder bewijs aan te leveren betreffende punten a, b en d hierboven. In uitzonderingsgevallen kan door de Verhuurder van bovengenoemde kwaliteitseisen worden afgeweken.

 

Artikel 2  Gehuurde

1. De Verhuurder verhuurt aan Huurder een gestoffeerde, gemeubileerde Kamer met douche (hierna ook: de “Kamer”), met het in de aanhef genoemde Kamernummer, alsmede de faciliteiten als in de artikelen 4 en 12 nader genoemd.
2. Huurder heeft het vrije genot van de Kamer, met inachtneming van het in deze Huurovereenkomst gestelde.
3. De Huurder aanvaardt de Kamer welke hem door de Verhuurder zal worden toegewezen en bevestigt dat deze in goede staat verkeert zonder beschadigingen. Huurder zal op verzoek van de Verhuurder van Kamer verwisselen. De Verhuurder is bereid verzoeken tot interne verhuizingen, voor zover redelijkerwijs mogelijk, toe te staan waarvoor EUR 25,00 aan administratiekosten in rekening wordt gebracht.

 

Artikel 3  Duur

Het genot van het Gehuurde eindigt uiterlijk op de eerst komende 31 mei voor 10.00 uur ‘s morgens, te weten de dag voor de dag dat het Gehuurde wordt gebruikt voor de hotelexploitatie, of zoveel eerder dat de Huurovereenkomst door Huurder of Verhuurder wordt opgezegd met gebruikmaking van artikel 15.

 

Artikel 4  Huurprijs en Servicekosten

1. De Huurprijs wordt maandelijks bij vooruitbetaling per automatische incasso voldaan tezamen met de hierna te noemen Servicekosten.
2. In aanvulling op de Huurprijs betaalt de Huurder een vaste eigen bijdrage (“Servicekosten”) in de verbruikskosten waarin zijn begrepen kosten wegens het gebruik van gas, elektriciteit, water, verwarming, verlichting, algemene voorzieningen, administratie en meubilering en stoffering van de Kamer. (zie huurspecificatie)
3. De specificatie van de Huurprijs en de Servicekosten wordt door de Verhuurder opgemaakt en maandelijks aan Huurder gefactureerd. De betreffende factuur wordt op verzoek per e-mail naar de Huurder verzonden.
4. Huurder stemt uitdrukkelijk in met het BTW belast zijn van deze huur.

 

Artikel 5  Waarborgsom

1. Huurder stort bij het aangaan van deze overeenkomst een waarborgsom van
€ 525,00. Huurder zal dit bedrag in zijn geheel terug ontvangen wanneer hij/zij na het eindigen van de huur de Kamer, badkamer en alle goederen, welke hij/zij van de Verhuurder ten gebruike heeft gekregen, schoon en zonder beschadigingen weer aan de Verhuurder oplevert.
2. Het terug te storten bedrag zal worden verminderd met eventuele reparatie-, vervangings-, of schoonmaakkosten welke ten laste van Huurder komen en, indien toepasselijk, andere onbetaalde vorderingen van de Verhuurder op Huurder.
3. Terugstorting van de waarborgsom, eventueel verminderd met de in het vorige lid genoemde kosten door de Verhuurder geschiedt binnen een maand na oplevering van het Gehuurde en/of twee maanden na de laatste incassering van de Huur. De Verhuurder vergoedt over de waarborgsom geen rente.

 

Artikel 6  Gebruik door één persoon

1. Huurder zal het eenpersoons karakter van zijn/haar Kamer handhaven door geen logeergasten tot zijn Kamer toe te laten, behoudens in een incidenteel geval en mits dit door middel van een e-mail voorafgaand aan de Verhuurder bekend is gemaakt. Dubbele bewoning van een Kamer is niet toegestaan.
2. Het is Huurder niet toegestaan zijn Kamer aan anderen ter bewoning in gebruik te geven, behoudens met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Casa Academica BV.
3. Huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle gedragingen van hen die hij/zij op zijn Kamer dan wel in algemene ruimten van Casa 400 toelaat, in het bijzonder voor de naleving van deze Huurbepalingen.

 

Artikel 7  Bijzondere bewoningsregels

Huurder verbindt zich (i) de Kamer, badkamer, de inrichting, keukenfaciliteiten en meubilair en overige faciliteiten slechts voor normaal gebruik en met zuinigheid te zullen aanwenden. Bij het verbruik van koud en warm water, elektriciteit en verwarming en bij het gebruik van liften de nodige zuinigheid en zorg te zullen betrachten, en voorts (ii) in het bijzonder:
1. geen voor anderen (waaronder in elk geval Studenten en Hotelgasten) hinderlijk lawaai te zullen maken en tussen 23.00 en 08.00 uur, een zo groot mogelijke rust te zullen betrachten, een en ander in de Kamer, de algemene ruimten van Casa 400 en de directe omgeving van Casa 400;
2. zich in het algemeen en voor zover niet uitdrukkelijk is voorzien bij deze bepalingen, ten aanzien van de bewoning van Casa 400 te zullen gedragen als naar redelijke maatstaven mag worden verwacht;
3. onverminderd het bepaalde bij andere artikelen van deze bepalingen eventuele door hem in zijn Kamer of in het gebouw veroorzaakte of geconstateerde schade of beschadigingen terstond per e-mail te vermelden en op eerste aanmaning van de Verhuurder te vergoeden. In geen geval zal hij reparaties en vervangingen zelf verrichten. Alle beschadigingen in zijn Kamer en natte cel zullen worden geacht onder zijn verantwoordelijkheid te zijn geschied, tenzij hij tegenover de Verhuurder aannemelijk maakt, dat dit niet het geval kan zijn;
4. geen koelkast, geen magnetron, en geen ovens of vergelijkbare kookapparatuur te zullen gebruiken in de Kamer. Een waterkoker dan wel een koffiezetapparaat en eigen stofzuiger is toegestaan;
5. geen eigen verwarmingsapparatuur voorhanden te hebben;
6. geen spijkers, schroeven, punaises, plakband, buddies e.d. in/op muren, vloeren, deuren of meubilair te zullen aanbrengen, noch ook veranderingen van enigerlei aard in het gebouw aan te brengen;
7. geen licht-ontvlambare of explosieve stoffen, in welke vorm ook binnen Casa 400 voorhanden te hebben;
8. Casa 400 en de directe omgeving daarvan niet te verontreinigen;
9. geen huisdieren in de Kamer dan wel in Casa 400 te houden;
10. niets buiten ramen van Kamer en keuken te hebben hangen en geen voorwerpen naar buiten te werpen, te laten vallen of voor geopende ramen te hebben;
11. Casa 400 niet op enigerlei wijze te gebruiken als demonstratie- of reclamemedium;
12. zich niet op te houden in of bij het Hotelgedeelte, Hotelgasten met respect te behandelen en geen gebruik te maken van het Hotelgedeelte anders dan als Hotel- Bar- of Restaurantgast;
13. geïnformeerd te zijn dat het hele Casa gebouw een rookvrije omgeving is en het Casa rookbeleid naleeft;
14. om te allen tijde gebruik te maken van de fietsenstalling of de daarvoor aangewezen ruimte aan de James Wattstraat (achter Casa400 gebouw) voor het stallen van ongemotoriseerde voertuigen, en geen fiets of ander voertuig op het trottoir van de Stephensonstraat 36/Eerste Ringdijkstraat 4 (naast en voor het Casa 400 gebouw) te plaatsen.
15. bekend te zijn met de huishoudregels voor het gebruik en de schoonmaak van de studentenkeukens, waarbij de Huurder verantwoordelijk is - samen met andere keukengenoten – en ervoor zorgdraagt dat de keuken dagelijks schoon en opgeruimd wordt achtergelaten. Bekend te zijn met de schoonmaakroosters die in de keukens hangen, het gele en rode kaart systeem en de eventueel daaraan verbonden schoonmaakkosten die aan u doorberekend kunnen worden.
16. Verhuurder is wettelijk verplicht om een aantoonbaar boetesysteem te hanteren in geval het brandalarm (onterecht) af gaat door toedoen van Huurder. Tevens is Verhuurder wettelijk verplicht om maandelijkse steekproeven te doen van de brandmelders.

Artikel 8  Nadere Instructies

De Verhuurder kan nadere regels en voorwaarden stellen of maatregelen nemen teneinde een rustig, doelmatig en ordelijk gebruik van Casa 400 en de parkeerfaciliteiten te bevorderen. Huurder is verplicht alle aanwijzingen, door of namens de Verhuurder gegeven, op te volgen voor zover deze betrekking hebben op een goede gang van zaken in Casa 400. Huurder is geïnformeerd inzake de huisregels die worden verstrekt door Verhuurder en te downloaden via de website www.studentencasa400.nl.

 

Artikel 9 Uitsluitend gebruik ter bewoning

Huurder zal het gebruik ingevolge deze Huurovereenkomst beperkt houden tot normale bewoning van de Kamer en het gebruik van de voor Huurder bestemde faciliteiten. Het is de Huurder uitdrukkelijk verboden in of vanuit Casa 400 een bedrijf uit te oefenen en/of het adres van Casa 400 voor een ander dan hemzelf of haarzelf als postadres te gebruiken.

 

Artikel 10 Uitsluiting aansprakelijkheid van de Verhuurder

De Verhuurder is niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade aan Huurder of aan onder Huurders berusting verblijvende goederen dan wel vanwege Huurder aanwezige personen in Casa 400, veroorzaakt als direct of indirect gevolg van brand, ontploffingen, water of gas uitstroming, defecten in het gebouw Casa 400, diefstal of door toedoen van personen, tenzij vaststaat dat deze schadegevallen het gevolg zijn van opzet of grove schuld van de Verhuurder.

 

Artikel 11 Betaaltermijnen, in gebreke blijven

1. De in artikel B en artikel 4 genoemde Huurprijs en Servicekosten dienen te worden voldaan aan de Verhuurder door middel van automatische incasso. Het verschuldigde huurbedrag wordt op de laatste werkdag van de maand van de bankrekening van Huurder afgeschreven. Huurder zorgt ervoor voldoende saldo voor deze afschrijving aan te houden.
2. Als volledige betaling niet uiterlijk op de 1e van de desbetreffende maand op de bankrekening van de Verhuurder is bijgeschreven, wordt zonder nadere ingebrekestelling een boete verschuldigd van EURO 10,00 per maand, welk bedrag voor de eerste van de volgende maand moet worden voldaan al dan niet via de automatische incasso. Door in voorkomende gevallen van dit recht niet direct gebruik te maken verspeelt de Verhuurder geen enkel recht om dit later alsnog te doen.
3. Indien Huurder in verzuim is met het tijdig aan de Verhuurder voldoen van de Huur en/of de Servicekosten, heeft de Verhuurder het recht om de Huurovereenkomst op te zeggen met een termijn van twee weken, onverminderd de verplichting van Huurder om de aan de Verhuurder verschuldigde betalingen te voldoen.

 

Artikel 12 Sleutels

Huurder ontvangt bij aanvang van de bewoning van de Verhuurder de kaartsleutel passend op de Kamerdeur, keuken, ingang, fietsenstalling, en een sleutel voor het postvak. Bij verlies of vermissing van deze sleutels worden de kosten (€ 10,00 per sleutel) van de vervanging van de sleutels en eventueel ook van de sloten ten laste van de betreffende Huurder gebracht. In geval van verlies of vermissing kan Huurder zich melden bij de hotelreceptie en wordt op vertoon van een geldig legitimatiebewijs toegang tot de Kamer verschaft. Wanneer dit herhaaldelijk voorkomt behoudt Verhuurder zich het recht om hier maatregelen te treffen. Onder geen beding is het toegestaan zelf duplicaatsleutels te laten vervaardigen. Voor de persoonlijke bezittingen van Huurder dient de Huurder zelf een verzekering af te sluiten.

 

Artikel 13  Toegang tot de Kamers

De Verhuurder en de door de Verhuurder aan te wijzen personen hebben voor het beheer en het vervullen van de verplichtingen van de Verhuurder toegang tot de aan Huurders ter beschikking gestelde ruimten. Behoudens in geval van overmacht (brand, lekkage, ernstige overlast en andere dringende omstandigheden), zal de Verhuurder de Kamer betreden. In geval van een technische klacht op eigen aanwijzen van Huurder, zal de Verhuurder na betreden van de Kamer hiervan een notificatie achter laten. Bij groot onderhoud (bv. schilderen) zal Verhuurder tevoren aan Huurder meedelen dat en waartoe het voornemen bestaat.

 

Artikel 14  Achterlating van goederen

Huurder is verplicht om zijn/haar eigendommen in de Kamer, keuken en overige ruimten van het Gehuurde mee te nemen bij oplevering van het Gehuurde. Huurder verklaart hierbij indien hij/zij toch in gebreke blijft, afstand te doen van het eigendomsrecht ten aanzien van alle goederen welke na vertrek bij aanvang van de hotelexploitatieperiode c.q. beëindiging van deze Huurovereenkomst, in Casa 400 achterblijven, zodat derhalve de Verhuurder het recht heeft over zodanige goederen geheel naar eigen goeddunken te beschikken.

 

Artikel 15  Einde van de huur

1. De Huurovereenkomst kan door de Huurder worden opgezegd tegen de 15e van de maand of tegen de laatste dag van een maand, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste twee weken. Deze Huurovereenkomst eindigt in elk geval op de eerstvolgende 31 mei na de Aanvangsdatum, zonder dat opzegging door Huurder of Verhuurder nodig is.
2. Deze Huurovereenkomst kan voorts door Verhuurder schriftelijk worden opgezegd indien Huurder zijn studie te Amsterdam heeft beëindigd of afgebroken, met een opzegtermijn van vier weken. Huurder kan omtrent de toepassing van dit lid dispensatie aan de Verhuurder vragen, mits gedaan voorafgaand aan het eindigen of afbreken van de studie, in bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld wisseling of hervatting van studie binnen korte termijn); deze dispensatie kan niet achteraf worden gevraagd.
3. Deze Huurovereenkomst kan voorts door de Verhuurder schriftelijk en, afhankelijk van de ernst van de overtreding eventueel met onmiddellijke ingang, worden opgezegd indien de Huurder door overtreding van de bepalingen van deze overeenkomsten (met name van de artikelen 6, 7, 8, 9 en 11) of door andere gedragingen of nalatigheden de goede gang van zaken in het gebouw, dan wel de goede naam van de Verhuurder in gevaar brengt en zich daarmede schuldig maakt aan:
- onbehoorlijk gebruik van het Gehuurde;
- overlast aan medehuurders, Hotelgasten of de Verhuurder;
- wanbetaling als bedoeld in artikel 11 lid 2.
4. Huuropzegging namens de Verhuurder krachtens lid 3 van dit artikel zal geschieden na overleg met de bewonerscommissie (zo geïnstalleerd) en met opgave van de desbetreffende redenen.

 

Artikel 16  Bewonerscommissie

In de maand oktober van elk jaar wordt een bewonerscommissie gekozen volgens het "Reglement voor Bewonersvergaderingen en Bewonerscommissies", bestaande uit uitsluitend Studenten/Huurders woonachtig in Casa 400. Taak van deze commissie is, in het algemeen gesteld, het behartigen van de belangen van de Studenten/Huurders, zowel individueel als collectief. De zittingstijd van deze commissie is tot de eerstvolgende 31 mei. Leden van deze commissie van wie de huur verstrijkt gedurende de zitting zullen worden vervangen door Studenten/Huurders die door de overige leden van de commissie worden aangewezen, na overleg met de Verhuurder. Het eventueel niet gekozen zijn van een Bewonerscommissie beperkt de bevoegdheden van de Verhuurder onder deze Huurovereenkomst op geen enkele manier.

 

Artikel 17  Reglementen, Wijzigingen alleen schriftelijk

1. Verhuurder is bevoegd huishoudelijke reglementen op te stellen en te wijzigen. De inhoud van deze reglementen zal door Huurder strikt worden nageleefd.
2. Bepalingen van deze Huurovereenkomst kunnen slechts schriftelijk in een door Huurder en Verhuurder getekend document gewijzigd worden.

 

Artikel 18  Casa Academica BV/Woonplaats

In gevallen waarin deze Huurovereenkomst niet voorziet beslist in laatste instantie de directie van Casa Academica Amsterdam BV, na overleg met de Bewonerscommissie. Alle kennisgevingen aan Huurder in verband met deze Huurovereenkomst vinden rechtsgeldig plaats op het in de aanhef genoemde adres van Huurder.

Onderstaand nummer kreeg onlangs een kamer:

Contact informatie

Casa Academica
Stephensonstraat 36
1097 BB Amsterdam
Nederland

T: +31 (0)20 207 80 95
F: +31 (0)20 663 03 79
E: students@casa400.nl

Contact opnemen